พัฒนาเครือข่ายลูกเสือและศึกษาดูงาน

พัฒนาเครือข่ายลูกเสือและศึกษาดูงาน

วันที่ 13 - 15 มีนาคม  2559

ณ  ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากรกรมสามัญศึกษา  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี

บุคลากรทางการลูกเสือ  40  คน

โดย  นางสาวปราณี   เพ็งจันทา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และคณะบุคลากรทางการลูกเสือ