โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ระหว่างวันที่  16 – 18 กรกฎาคม  2559

ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวเทิดไทฟาร์ม  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย

มีลูกเสือ-เนตรนารี  เข้ารับการอบรม  จำนวน  304 คน  เป้าหมายทั้งหมด  304  คน

ประธานในการเปิดการฝึกอบรม  นายสุชาติ  ทีคะสุข  ปลัดจังหวัดสุโขทัย  และมีนายมานพ  ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2  เป็นผู้กล่าวรายงาน