นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

โครงการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

ช่วงเดือน  ตุลาคม  2558 – กันยายน  2559

ณ  โรงเรียนในสังกัด  จำนวน  177  แห่ง

ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน  177  คน  บุคลากรทางการลูกเสือ  177  คน

ประเมินโดย  นางสาวปราณ  เพ็งจันทา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และคณะ