ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2
ครั้งที่ 1 / 2559
เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์  2559
ณ  ห้องประชุม 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

 

          โดยมีนายมานพ  ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2