โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

          สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และนโยบายของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติตลอดจนให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้กำกับลูกเสือในกองลูกเสือสามัญของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 10 เมษายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเทิดไทฟาร์ม อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 46 คน  เป้าหมาย  60  คน

          ประธานในการเปิดการฝึกอบรม นายธงชัย  กมล และมีนางสาวปราณี  เพ็งจันทา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เป็นผู้กล่าวรายงาน