โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ)

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาการจัดการค่ายพักแรม

ระหว่างวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2559

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเทิดไทฟาร์ม อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยใช้กระบวนการลูกเสือแต่เนื่องจากผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางลูกเสือของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยังขาดทักษะและความรู้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการของลูกเสือได้เจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นผู้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาการจัดการค่ายพักแรม ขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22  มีนาคม  2559  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเทิดไทฟาร์ม อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 99 คน เป้าหมายทั้งหมด 100 คน

ประธานในการเปิดการฝึกอบรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย  นายวิษณุ  สว่างทรัพย์ และ
นายมานพ  ษมาวิมล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  เป็นผู้กล่าวรายงาน