• 1
  • 2
Prev Next

นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัด…

Tuesday ที่ 2 August 2016 || Hits:177

นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

โครงการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ช่วงเดือน  ตุลาคม  2558 – กันยายน  2559 ณ  โรงเรียนในสังกัด  จำนวน  177  แห่ง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน  177  คน  บุคลากรทางการลูกเสือ  177  คน ประเมินโดย  นางสาวปราณ  เพ็งจันทา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และคณะ                  

Read more

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโรงเรีย…

Tuesday ที่ 19 July 2016 || Hits:168

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระหว่างวันที่  16 – 18 กรกฎาคม  2559 ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวเทิดไทฟาร์ม  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย มีลูกเสือ-เนตรนารี  เข้ารับการอบรม  จำนวน  304 คน  เป้าหมายทั้งหมด  304  คน ประธานในการเปิดการฝึกอบรม  นายสุชาติ  ทีคะสุข  ปลัดจังหวัดสุโขทัย  และมีนายมานพ  ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2  เป็นผู้กล่าวรายงาน             ...

Read more

จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาต…

Friday ที่ 1 July 2016 || Hits:160

จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี  2559

การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี 2559 วันที่  1  กรกฎาคม  2559 ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านซ่าน  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย บุคลากรทางการลูกเสือ  จำนวน  70  คน  ลูกเสือ-เนตรนารี  จำนวน  350  คน ประธานในพิธี  นายโยสิงห์  สวัสดิ์รักษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่าน                           

Read more

โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ข…

Sunday ที่ 17 April 2016 || Hits:419

โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง  (A.T.C.)

          สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และนโยบายของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติตลอดจนให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้กำกับลูกเสือในกองลูกเสือสามัญของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) ขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 10 เมษายน 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเทิดไทฟาร์ม อำเภอศรีสำโรง...

Read more

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4 ภู…

Wednesday ที่ 23 March 2016 || Hits:267

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 4  ภูมิภาค (ภาคเหนือ)

การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาการจัดการค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเทิดไทฟาร์ม อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ช่วยสร้างสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยใช้กระบวนการลูกเสือแต่เนื่องจากผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางลูกเสือของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยังขาดทักษะและความรู้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการของลูกเสือได้เจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นผู้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาการจัดการค่ายพักแรม ขึ้นระหว่างวันที่ 18...

Read more

พัฒนาเครือข่ายลูกเสือและศึกษาดูงาน

Tuesday ที่ 15 March 2016 || Hits:158

พัฒนาเครือข่ายลูกเสือและศึกษาดูงาน

พัฒนาเครือข่ายลูกเสือและศึกษาดูงาน วันที่ 13 - 15 มีนาคม  2559 ณ  ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากรกรมสามัญศึกษา  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี บุคลากรทางการลูกเสือ  40  คน โดย  นางสาวปราณี   เพ็งจันทา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และคณะบุคลากรทางการลูกเสือ                              

Read more

ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษ…

Tuesday ที่ 23 February 2016 || Hits:143

ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2

ประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ครั้งที่ 1 / 2559 เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์  2559 ณ  ห้องประชุม 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2             โดยมีนายมานพ  ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2                             ...

Read more

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเ…

Thursday ที่ 17 December 2015 || Hits:246

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4 – ป.6 และการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1 – ป.3 ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2558 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนบ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์) ได้เป็นโรงเรียนตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ในการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1...

Read more

จัดงานวันวชิราวุธ “วันสมเด็จพระมหาธีรราช…

Wednesday ที่ 25 November 2015 || Hits:118

จัดงานวันวชิราวุธ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

จัดงานวันวชิราวุธ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” วันที่  25  พฤศจิกายน  2558 ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านซ่าน  อำเภอศรีสำโรง  จังหวัดสุโขทัย บุคลากรทางการลูกเสือ  จำนวน  50  คน  ลูกเสือ-เนตรนารี  จำนวน  300  คน ประธานในพิธี  นายสัมพันธ์  จิตรธร  รองผู้อำนวยลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2       

Read more